OSS Project

OpenR

Distributed platform for building autonomic network functions

Rank
2381
Increased by 11
Git Repositories
openr
Started
2017-11-14 2,217 days ago
Categories
Networking
Alternatives to
Men&Mice
GitHub Stars
873 #2,812
Weekly commits since inception
2017 2020 2023
Weekly contributors since inception
2017 2020 2023
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 0 #2,740 0 #2,741
90 0 #3,170 0 #3,170
365 164 #2,092 35 #1,236
1095 1,588 #1,374 151 #721
All time 3,687 243
Contributing Individuals
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Xiang Xu 0 0 529
2 Saif Hasan 0 0 634
3 Xiang Xu 0 0 95
4 Xuemei Liu 0 0 133
5 Dhiman Barman 0 0 100
6 Yixian Jiang 0 0 99
7 Cooper Lees 0 0 85
8 Alex Hornby
bp
0 0 62
9 Michael Liu 0 0 60
10 Chad Austin 0 0 63
11 John Strizich 0 0 152
12 Jingyi Yang 0 0 105
13 Michael Liu 0 0 32
14 Wei-Cheng Lin 0 0 29
15 Shih-Hao Tseng 0 0 46
16 Wez Furlong 0 0 129
17 Jane Yen 0 0 36
18 Mahesh Maddikayala 0 0 94
19 Wei-Cheng Lin 0 0 29
20 Adam Simpkins 0 0 77
Contributing Companies

Add this OSSRank shield to this project's README.md

[![OSSRank](https://shields.io/endpoint?url=https://ossrank.com/shield/3230)](https://ossrank.com/p/3230)