OSS Project

D2Go

A toolkit for efficient deep learning

Rank
1272
Increased by 62
Git Repositories
d2go
Started
2021-03-02 946 days ago
Alternatives to
Roboflow, ML Kit, Azure
GitHub Stars
803 #2,845
Weekly commits since inception
2021 2022 2023
Weekly contributors since inception
2021 2022 2023
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 7 #2,083 7 #1,101
90 25 #2,151 21 #795
365 203 #2,004 59 #786
1095 665 #2,133 129 #862
All time 665 129
Contributing Individuals
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Yanghan Wang 0 0 147
2 Yanghan Wang 0 1 28
3 Anthony Chen 1 2 25
4 Matthew Yu 0 0 19
5 Ajinkya Deogade 0 0 17
6 Kai Zhang 0 0 30
7 Francisc Bungiu 0 3 13
8 Sam Tsai 0 0 27
8 Hang Zhang 0 0 27
10 Fei Sun 0 2 11
11 Peizhao Zhang 0 0 24
12 Mircea Cimpoi 0 0 14
13 Tsahi Glik 0 0 15
14 Mik Vyatskov 0 0 12
14 Yuxin Wu 0 0 17
16 Miquel Jubert Hermoso 0 0 15
17 Jiaxu Zhu 0 0 7
17 Tao Xu 0 0 11
19 Zhicheng Yan 0 0 11
20 Sam Tsai 0 0 5

Add this OSSRank shield to this project's README.md

[![OSSRank](https://shields.io/endpoint?url=https://ossrank.com/shield/3242)](https://ossrank.com/p/3242)