OSS Project

D2Go

A toolkit for efficient deep learning

Rank
1644
Decreased by 9
Git Repositories
d2go
Started
2021-03-02 1,140 days ago
Alternatives to
Roboflow, ML Kit, Azure
GitHub Stars
824 #2,877
Weekly commits since inception
2021 2022 2024
Weekly contributors since inception
2021 2022 2024
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 4 #2,182 3 #1,626
90 13 #2,383 10 #1,364
365 116 #2,237 44 #980
1095 635 #2,125 131 #846
All time 696 138
Contributing Individuals
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Yanghan Wang 0 0 147
2 Yanghan Wang 0 0 33
3 Anthony Chen 0 0 26
4 Ajinkya Deogade 0 0 17
5 Kai Zhang 0 0 30
6 Sam Tsai 0 0 27
7 Hang Zhang 0 0 27
8 Zhicheng Yan 0 2 10
9 Francisc Bungiu 0 0 14
10 Peizhao Zhang 0 0 24
11 Matthew Yu 0 0 19
12 Yuxin Wu 0 0 17
13 Tsahi Glik 0 0 15
14 Jiaxu Zhu 0 1 8
15 Miquel Jubert Hermoso 0 0 15
16 Mircea Cimpoi 0 0 14
17 Fei Sun 0 0 11
17 Mik Vyatskov 0 0 12
19 Zhicheng Yan 0 0 11
20 Tao Xu 0 0 11

Add this OSSRank shield to this project's README.md

[![OSSRank](https://shields.io/endpoint?url=https://ossrank.com/shield/3242)](https://ossrank.com/p/3242)