OSS Project

Chaos Mesh

A Chaos Engineering Platform for Kubernetes

Rank
1769
Increased by 204
Git Repositories
chaos-mesh
Started
2019-09-04 1,751 days ago
Alternatives to
Azure
GitHub Stars
6,503 #1,529
Weekly commits since inception
2019 2021 2024
Weekly contributors since inception
2019 2021 2024
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 4 #2,131 3 #1,573
90 8 #2,503 5 #1,835
365 68 #2,486 33 #1,216
1095 670 #2,064 113 #957
All time 1,735 198
Contributing Individuals
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Yue Yang 5 6 240
2 Zhou Zhiqiang 0 0 198
3 Yang Keao 0 0 186
4 Cwen Yin 0 0 213
5 Yihao Fu 0 0 106
6 WangXiangUSTC 0 0 59
7 Hexilee 0 0 39
8 ryougi 0 0 24
9 YangKeao 0 0 23
10 Anurag Paliwal 0 0 24
11 Ben Ye 0 0 50
12 FingerLeader 0 0 15
13 zhanluxianshen 2 3 3
14 Matthias Fasching 0 0 7
15 Mila Wu 0 0 19
16 Xianglin Gao 0 0 11
17 Qiang Zhou 0 0 32
18 cwen0 0 0 31
19 Gallardot 0 0 29
20 shuang zhang 0 1 5
Contributing Companies

Add this OSSRank shield to this project's README.md

[![OSSRank](https://shields.io/endpoint?url=https://ossrank.com/shield/2865)](https://ossrank.com/p/2865)