OSS Project

Chaos Mesh

A Chaos Engineering Platform for Kubernetes

Rank
1576
Decreased by 272
Git Repositories
chaos-mesh
Started
2019-09-04 1,491 days ago
Alternatives to
Azure
GitHub Stars
5,961 #1,500
Weekly commits since inception
2019 2021 2023
Weekly contributors since inception
2019 2021 2023
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 10 #1,902 3 #1,714
90 25 #2,151 12 #1,247
365 115 #2,391 29 #1,385
1095 1,084 #1,728 139 #794
All time 1,692 181
Contributing Individuals
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Yue Yang 4 8 225
2 Zhou Zhiqiang 0 0 198
3 Yang Keao 0 0 186
4 Cwen Yin 0 1 213
5 Yihao Fu 0 0 106
6 WangXiangUSTC 0 0 59
7 Hexilee 0 0 39
8 Matthias Fasching 5 6 7
9 AsterNighT 0 0 26
9 YangKeao 0 0 23
11 ryougi 0 0 24
11 Anurag Paliwal 0 0 24
13 Mila Wu 0 0 19
14 Ben Ye 0 0 50
15 FingerLeader 0 0 15
16 Gallardot 0 0 29
17 Xianglin Gao 0 0 11
18 Shuyang Wu 0 0 14
19 Qiang Zhou 0 0 32
20 caoming 0 0 11
Contributing Companies

Add this OSSRank shield to this project's README.md

[![OSSRank](https://shields.io/endpoint?url=https://ossrank.com/shield/2865)](https://ossrank.com/p/2865)