Company

Yandex

Website
yandex.com
Stage
Public
Open Core Products
Name Projects
Yandex Managed Service for YDB YDB
Yandex Managed Service for Greenplum Greenplum Database
Yandex Managed Service for ClickHouse ClickHouse
Yandex DataSphere PyTorch, Tensorflow, Jupyter Notebook
Yandex Managed Service for Apache Kafka Apache Kafka
Yandex Managed Service for MySQL MySQL
Yandex Managed Service for PostgreSQL PostgreSQL
Yandex Managed Service for Elasticsearch Elasticsearch
Yandex Data Proc Apache Hadoop, Apache Hive, Apache HBase, Apache Zepplin
Managed Service for Kubernetes Kubernetes
Yandex Managed Service for GitLab Gitlab
Open Source Contributors
Rank Name
7724 bugaevskiy 2,290,060
10235 Yuriy Chernyshov 1,699,050
21264 Andrey Neporada 687,018
23588 Daniil Zakhlystov 592,200
23960 Daniil Cherednik 576,962
36691 Nikolay Antonov 291,024
47010 Pavel Perekalov 188,658
64071 Denis Khurtin 104,943